COVID-19, a wykonywanie poleceń funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej

Celem zwalczania epidemii COVID-19 wprowadzono w Polsce szereg ograniczeń dotyczących życia codziennego, w tym obowiązek zasłaniania nosa i ust bądź obowiązkowe kwarantanny dla osób wracających zza granicy. Wszystkie te działania mają na celu zmniejszenie rozprzestrzeniania się wśród ludzi wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Nadzór nad przestrzeganiem wprowadzonych ograniczeń sprawują w dużej mierze funkcjonariusze Policji oraz Straży Granicznej.

 

Niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy Policji czy Straży Granicznej obecnie jest szczególnie ryzykowne, ze względu na fakt, iż niewykonywanie odpowiednich poleceń może nieść poważne konsekwencje zdrowotne zarówno dla osoby, która do wskazanych poleceń się nie stosuje, jak i dla całego jej otoczenia. Mając na uwadze powyższe tak dużą uwagę przywiązuje się do przestrzegania odpowiednich regulacji wprowadzonych z powodu pandemii.

 

W związku z obecną sytuacją w dniu 31 marca 2020 roku wprowadzono do Kodeksu wykroczeń nowy przepis regulujący penalizację uniemożliwiania lub istotnego utrudniania wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji lub Straży Granicznej.

 

Nowy art. 65a Kodeksu wykroczeń wprowadzony został po to, by zapewnić skuteczność działań tych organów. Zgodnie z nim kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Uprawnienia funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej określone są przede wszystkim odpowiednio w Ustawie o Policji oraz w Ustawie o Straży Granicznej, ale także w innych aktach prawnych.

 

Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszego przepisu jest zapewnienie skuteczności działań wskazanych służb zarówno podczas zagrożenia epidemicznego, jak również przy realizacji typowych zadań ustawowych. Regulacja ta ma zapewnić właściwy przebieg podejmowanych przez funkcjonariuszy interwencji, a zwłaszcza urealnić przysługujące funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej prawo do wydawania poleceń, które to zostało sformułowane wprost w odpowiednich przepisach.

 

Za naruszenie art. 65a Kodeksu wykroczeń może zostać wymierzona kara aresztu od 5 do 30 dni, kara ograniczenia wolności w wymiarze jednego miesiąca bądź grzywna w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Biorąc pod uwagę treść niniejszego przepisu zwrócić należy uwagę na fakt, że tylko umyślne zachowanie wbrew poleceniom funkcjonariuszy będzie podlegać niniejszej karze.

 

Reasumując, niestosowanie się do wprowadzonych ograniczeń spowodowanych występowaniem COVID-19 i związanych z tym wydawanych poleceń funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej może nieść za sobą nie tylko ryzyko narażania siebie oraz innych na utratę zdrowia, ale – stanowiąc wykroczenie – prowadzi do poniesienia kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

 

 

Autorzy:

Ewa Kołodziejska | Aplikantka Adwokacka | Prawnik | Orlik & Partners

Katarzyna Wielgus | Stażystka | Orlik & Partners

 

Artykuł ukazał się na: https://twoje-miasto.pl/art-prawo/covid-19-a-wykonywanie-polecen-i131138

0.176s / 7927.42 kB / 217 inc