Jednoosobowa działalność gospodarcza, a ochrona konsumencka

Ze względu na sytuację wywołaną pandemią COVID-19, wprowadzenie w życie głośnych zmian dotyczących prawnego statusu osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, zostało przeniesione dopiero na 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z powyższą nowelizacją, jednoosobowy przedsiębiorca będzie w określonych sytuacjach traktowany, a więc jednocześnie chroniony w sposób tożsamy, do tego obejmującego konsumentów.

Nowy przepis wyróżnia określone transakcje, w przypadku których osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta ochroną dotychczas przewidzianą jedynie dla konsumentów. Wszystko zależne będzie od charakteru samej transakcji.

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ochrony konsumenckiej, spełniony musi  zostać jeden bardzo istotny warunek – umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą i danym sprzedawcą nie może nosić znamion umowy o charakterze zawodowym. Oznacza to, że przedmiot umowy nie może być w sposób bezpośredni powiązany z branżą, w jakiej działa dana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, czyli branżą widniejącą w rejestrze CEiDG.

Tylko niezawodowy charakter umowy sprzedaży upoważniać będzie jednoosobowych przedsiębiorców do korzystania z ochrony dotychczas obejmującej jedynie konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Wyżej wspomniana nowelizacja, przewidziana dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą obejmuje zakresem preferencyjne warunki rękojmi za wady, ochronę przed niedozwolonymi postanowieniami umownymi (klauzulami abuzywnymi) oraz prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dzięki temu jednoosobowi przedsiębiorcy zyskają np. prawo do domniemywania wady rzeczy w momencie jej wydania, jeżeli wada została stwierdzona w przeciągu roku od wydania rzeczy, czy też prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nawet do 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, jeżeli sprzedawca nie poinformuje o prawie do odstąpienia.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż jednoosobowi przedsiębiorcy nie będą w zakresie nowelizacji podlegać ochronie sprawowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

0.247s / 8414.28 kB / 217 inc