Komplikacje dot. zmiany formy prawnej spółek komandytowych

W dniu 1 stycznia 2021 roku, w życie weszła nowelizacja prawa podatkowego, na mocy której spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne stają się nowymi podatnikami CIT. Oznacza to, iż podlegać będą one podwójnemu opodatkowaniu zysku – podatkiem CIT w odniesieniu do spółki oraz podatkiem CIT lub PIT w odniesieniu do osób wspólników.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, spółka komandytowa mogła postanowić, że przepisy w nowym brzmieniu, będą miały wobec jej przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tejże spółce zastosowanie dopiero od dnia 1 maja 2021 roku. W związku z powyższym, wiele podmiotów gospodarczych objętych nowelizacją, zdecydowało się na przedłużenie roku obrotowego do dnia 30 kwietnia.

Jeżeli zdecydowano się pozostać przy formie spółki komandytowej, której rok obrotowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym, wskazane odroczenie zmiany opodatkowania oznacza, iż rok obrotowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2020 roku trwać będzie aż 16 miesięcy, natomiast po przejęciu obowiązku związanego z podatkiem CIT, sprawozdanie finansowe obejmować będzie jedynie 8 miesięcy – od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku.

Natomiast, sytuacja przedsiębiorców kierowanych chęcią uzyskania czasu na dokonanie przekształcenia formy prowadzonej działalności, jest znacznie bardziej skomplikowana i problematyczna. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak wprowadzenia stosownych zmian w brzmieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, w zakresie dotyczącym samego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wpis dotyczący przekształcenia spółki, ma charakter konstytutywny, przez co dopiero po jego faktycznym umieszczeniu w systemie, zmiana formy prowadzonej działalności uznana może być za dokonaną i wywołującą określone skutki prawne. Uzyskanie takiego wpisu w dniu 1 maja, będącym pierwotnie planowanym dniem dokonania zmian, zgodnie z zapisami nowelizacji nie będzie jednak możliwe. W związku z tym, że 1 maja jest dniem wolnym od pracy, Sąd Rejestrowy nie będzie miał tego dnia możliwości dokonania zmian w KRS, co uniemożliwia efektywną zmianę formy prawnej prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, spółki komandytowe zmuszone będą czekać na odpowiedni wpis do rejestru w późniejszym terminie, co jednocześnie wymusza rozliczenie okresu pomiędzy 1 maja, a dniem uzyskania wpisu z uwzględnieniem nowelizacji, a więc na zasadzie podwójnego opodatkowania. Oznacza to, iż za rok 2021 wiele spółek zmuszonych będzie sporządzić aż 3 sprawozdania finansowe, każde uwzględniające odmienny stan prawny prowadzonej działalności.

0.134s / 4333.98 kB / 217 inc