Zmiany w zakresie AML już obowiązują

Zmiany w zakresie AML już obowiązują

W dniu 14 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”). Ta jest wynikiem konieczności implementacji unijnej dyrektywy AML V.

Zgodnie z treścią znowelizowanej Ustawy, do katalogu instytucji obowiązanych zaliczone będą dodatkowe podmioty. Ponadto, przedsiębiorcy powinni przygotować się na stosowanie dalszych środków bezpieczeństwa w relacjach ze swoimi kontrahentami.

Projektowane zmiany, szczegółowo omówione w materiale udostępnionym na Linkedin Orlik & Partners przed kilkoma miesiącami, niemal w całości weszły w życie.

Do obowiązującego już rozszerzonego katalogu instytucji obowiązanych, dalszych obowiązków ustawowych oraz powiększonego kręgu podmiotów objętych obowiązkiem zgłaszania i aktualizacji informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”), należy dodać nowe obowiązki beneficjentów rzeczywistych oraz środki dyscyplinujące.

Nowe obowiązki dla beneficjentów rzeczywistych

Dla przypomnienia, należy wskazać, że na mocy obowiązującej Ustawy, to na zarządzie spółki (lub innego podmiotu) spoczywa ciężar identyfikacji beneficjentów rzeczywistych oraz dokonania zgłoszeń do CRBR i to ten podmiot ponosi pełną odpowiedzialność (także karną*) za przekazanie wskazanych danych.

Jednocześnie, w aktualnym stanie prawnym, za niedopełnienie powyższego obowiązku, podmiotom tym grozi kara w wysokości do 1.000.000 zł.

Mając na uwadze pojawiające się trudności z właściwą identyfikacją danych beneficjenta rzeczywistego, ustawodawca proponuje zaangażowanie w ten proces samych beneficjentów.

Nowelizacja zakłada, że beneficjenci rzeczywiści są zobowiązani do dostarczenia podmiotom zgłaszającym wszystkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do dokonania tego zgłoszenia.

Co istotne, nowelizacja wprowadza także osobne kary pieniężne, które będą mogły być nakładane bezpośrednio na beneficjenta rzeczywistego, który nie dopełni wskazanego obowiązku, w wyniku czego zgłoszenie nie zostanie dokonane w ustawowym terminie lub będzie niezgodne ze stanem faktycznym. Kara pieniężna nałożona na beneficjenta rzeczywistego może osiągnąć nawet 50.000 zł.

Rozszerzenie odpowiedzialności spółek (i innych podmiotów)

W nowelizacji zwrócono także uwagę na swoistą lukę w zakresie odpowiedzialności spółek (i pozostałych podmiotów) za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, która dotychczas budziła szereg wątpliwości. W dotychczasowej Ustawie wskazano bowiem, że kara pieniężna w wysokości do 1.000.000 zł jest nakładana na te podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjentach w ustawowym terminie.

W nowym brzmieniu Ustawy podkreślono już wprost, że sankcji podlega zarówno niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji, jak i podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Nowe zmiany z jednej strony rozszerzają odpowiedzialność podmiotów przekazujących dane do CRBR, a z drugiej wprowadzają narzędzia, które mają na celu ułatwienie im dostępu do odpowiednich i aktualnych danych. Choć znaczna część beneficjentów współpracowała dotychczas ze spółkami w zakresie przekazywania stosownych informacji, to brak było wyraźnego zobowiązania ustawowego. Jego wprowadzenie może zatem zdyscyplinować tych beneficjentów, którzy takich danych nie przekazywali wcale lub z opóźnieniem, chroniąc tym samym spółki (i inne podmioty obowiązane) przed surowymi karami finansowymi.

Omówione zmiany to tylko jedne z nielicznych, które proponuje się w kolejnej już nowelizacji Ustawy. Konieczność dostosowania obowiązujących przepisów do unijnych regulacji, a także uszczelnienie obecnego systemu z całą pewnością prowadzić będzie do dalszego rozszerzania katalogu instytucji obowiązanych, wprowadzania kolejnych obowiązków ustawowych oraz narzędzi dyscyplinujących, mających zapewnić ich realizację.

 

* odpowiedzialności karnej podlega osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu, który dokonuje zgłoszenia do CRBR

0.134s / 4333.98 kB / 217 inc