Ceny transferowe, a raje podatkowe – nowe obowiązki

Każdy chce trafić do raju, jednak oby nie był to raj podatkowy.

Artykuł z serii ceny transferowe: Nowe obowiązki w cenach transferowych od 2021 r. związane z rajami podatkowymi, czyli jak rozumieć dochowanie należytej staranności w cenach transferowych. 

                       

               Wszyscy przywykliśmy już, że obszar cen transferowych stał się w ostatnich latach oczkiem w głowie Ministerstwa. Ilość zmian przepisów  jakie w tej dziedzinie podatków następują  w ostatnich latach jest niesamowita. Jeszcze nie opadł kurz po kompleksowej wymianie całych rozdziałów w ustawach  o podatku dochodowym PIT i CIT dotyczącym cen transferowych, a ustawodawca wprowadza nowe obowiązki w tym obszarze dla podatników.

Ceny transferowe jest to obszar podatków dochodowych. W sytuacji gdy dwa podmioty powiązane np. spółka matka za granicą i spółka córka w Polsce dokonują między sobą transakcji np. sprzedają towary lub świadczą usługi cena lub wynagrodzenie za te usługi powinna być ustalona na zasadach rynkowych. Rynkowość tych transakcji jest przedmiotem badania organów podatkowych podczas kontroli podatkowych. Zarządy spółek, w których dokonywane są takie transakcje gdy ich wartość w danym roku podatkowym przekracza ustawowe limity min. limit 2 mln zł. są obowiązane do składania oświadczeń, pod rygorem odpowiedzialności karnoskarbowej, że ceny transferowe zastosowane w tych transakcjach między podmiotami powiązanymi były rynkowe.

 

Dotychczas obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych były objęte nie tylko podmioty powiązane ale również takie które nabywają towary lub usługi  od podmiotów  mających siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych, nawet gdy takie podmioty nie były powiązane z nabywcą towarów lub usług.

 

Czy zakup kawy w Polsce, na firmę, od podmiotu mającego siedzibę w Honkongu  spowoduje , że nasi kontrahenci będą obowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych z nami.

Czy będą chcieli w takim przypadku z nami dalej współpracować?

 

Wydaje się, że taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli nie przedstawimy naszym kontrahentom, że nasz rzeczywisty właściciel nie ma siedziby w kraju będącym rajem podatkowym.

Od 2021 r. ustawodawca postanowił dodatkowo walczyć z wypływem kapitału do rajów podatkowych rękami przedsiębiorców nakładając na nich dodatkowe obowiązki dokumentacyjne.

Zmiany,  które weszły w życie od stycznia 2021 r. dotyczą art. 11o ust. 1a ustawy o CIT i odpowiednio 23za ust. 1a ustawy o PIT. Zgodnie z tymi zmianami obowiązkiem dokumentowania na potrzeby cen transferowych są nie tylko transakcje z podmiotami z rajów podatkowych, ale także transakcje powyżej 500 tys. zł z podmiotami niepowiązanymi naszymi kontrahentami, których rzeczywisty właściciel ma siedzibę w raju podatkowym.

Patrząc z perspektywy przedsiębiorcy – podatnika zgodnie z nowymi przepisami  domniemywa się, że rzeczywisty właściciel naszego kontrahenta ma siedzibę w raju podatkowym  gdy nasz kontrahent dokonuje transakcji w trakcie roku z podmiotem z raju podatkowego. Co więcej wg przepisów przy ustalaniu okoliczności czy nasz kontrahent współpracował z podmiotem z raju podatkowego musimy dołożyć należytej staranności, inaczej ciąży na nas odpowiedzialność podatkowa i karnoskarbowa.

Jak się zabezpieczyć przed skutkami nowych przepisów?

Do przepisów o cenach transferowych zostało po raz pierwszy wprowadzone pojęcie „należytej staranności”. Oznacza to, że jako podatnicy przedsiębiorcy  obowiązani są badać kontrahentów, z którymi obroty w trakcie roku przekroczyły 500 tys. zł. Czy nasz kontrahent w takiej sytuacji współpracował w trakcie roku z podmiotem mającym siedzibę w raju podatkowym.

Jeżeli tak, a wartość transakcji z tym kontrahentem w trakcie roku przekroczyła 500 tys. zł, to jesteśmy obowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Zatem od 2021 r. obowiązek dokumentacyjny dotyczy nie tylko podmiotów powiązanych, ale również transakcji między podmiotami niepowiązanymi, w sytuacji gdy jeden z nich współpracuje z podmiotem z raju podatkowego.

Ustawodawca nie przewidział żadnej możliwości „przymuszenia” naszego kontrahenta do udzielenia nam odpowiedzi: Czy współpracował w trakcie roku z podmiotem z siedzibą w raju podatkowym.

Kluczowe jest natomiast dołożenie należytej staranności w weryfikacji kontrahenta. Rekomendujemy zatem przygotowanie i wdrożenie w firmach procedury dotyczącej weryfikacji kontrahenta na potrzeby cen transferowych, aby wykazać należytą staranność i aby członkowie Zarządów nie byli pociągnięci do ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej, gdy nie zostanie przygotowana dokumentacja cen transferowych dla transakcji z kontrahentem, który jak się później okazało współpracował z podmiotem z raju podatkowego.

 

Wsparcie prawno-podatkowe:

               Jako Kancelaria specjalizująca się również w prawie podatkowym posiadamy duże doświadczenie zarówno w przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych, w tym Local File, Master File oraz analiz porównawczych jak i w reprezentowaniu Klientów przed organami podatkowymi. Wspieramy naszych Klientów w zakresie ustalania rynkowości cen transferowych i prawidłowego wypełniania formularzy TP-R oraz raportów CBC-R.

W ramach zabezpieczenia naszych Klientów przygotowaliśmy pakiet osłonowy, dotyczący należytego wypełnienia  obowiązków wynikających z nowych przepisów.

Przygotowywaliśmy i wdrażaliśmy u naszych Klientów:

- procedury należytej staranności, dotyczące weryfikacji kontrahentów pod kątem współpracy z podmiotami z rajów podatkowych,

- wzory zapytań i oświadczeń dla kontrahentów Klientów,

- formularze dokumentacji dla specyficznych transakcji między podmiotami niepowiązanymi, w sytuacji gdyby okazało się że kontrahenci naszych Klientów współpracowali z podmiotami z rajów podatkowych.

Zachęcamy Państwa do zminimalizowania ryzyka podatkowego powstałego na skutek tegorocznej zmiany przepisów podatkowych w zakresie cen transferowych, w celu bezpiecznego prowadzenia biznesu.

0.236s / 8386.09 kB / 217 inc