Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz zamawiających, wykonawców oraz innych podmiotów biorących udział w postępowaniach z obszaru zamówień publicznych.

Pomagamy wykonawcom w toku całego postępowania przetargowego oraz w trakcie realizacji zamówienia, w tym:

 • Przygotowujemy zapytania do zamawiającego i wnioski o dokonanie zmian w OPZ, SWZ, dokumentacji technicznej oraz umowie,
 • Przygotowujemy kompleksowe umowy konsorcjum oraz rozwiązujemy spory pomiędzy uczestnikami,
 • Opiniujemy umowy zamówień publicznych pod kątem identyfikacji kluczowych ryzyk prawnych, w tym kar umownych,
 • Redagujemy odpowiedzi na wezwania zamawiającego do złożenia wyjaśnień, w tym dotyczące rażąco niskiej ceny i selfcleaningu,
 • Kompleksowo zabezpieczamy tajemnice przedsiębiorstwa Klienta.
 • Przygotowujemy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej zarówno odnośnie do OPZ, SWZ i umowy, jak również wszystkie kluczowe czynności zamawiającego, w tym na wykluczenie wykonawcy lub wybór oferty innego wykonawcy, oraz przystąpienia,
 • Reprezentujemy wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądem Zamówień Publicznych oraz Sądem Polubownym Prokuratorii RP.
 • Bronimy interesów wykonawców po zawarciu umowy z zamawiającym:
  • Uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach z zamawiającym oraz przygotowujemy propozycje ugodowe,
  • Przygotowujemy ważne dokumenty w toku realizacji zamówienia (w tym wezwania do współdziałania i oświadczenia o odstąpieniu od umowy z winy zamawiającego),
  • Reprezentujemy wykonawców w sporach z zamawiającymi przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym,
 • Przygotowujemy zawiadomienia o nieprawidłowościach w postępowaniu przetargowym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Jednostki Finansującej, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Najwyższej Izby Kontroli,
 • W przypadku stwierdzenia możliwości popełnienia przestępstwa w trakcie postępowania przetargowego:
  • Przygotowujemy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz kompleksowo reprezentujemy interesy reprezentowanej Strony,
  • Reprezentujemy Klienta  na każdym etapie postępowania karnego przed policją, prokuraturą i sądem karnym.

Pomagamy również zamawiającym w trudnym procesie udzielania zamówień publicznych:

 • Opiniujemy dokumentację przetargową (w tym umowy) pod kątem zgodności z prawem,
 • Przygotowujemy odpowiedzi na odwołania i reprezentujemy zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Zamówień Publicznych,
 • Kompleksowo reprezentujemy zamawiających w postępowaniach sądowych przeciwko wykonawcom,
 • Pomagamy rozwiązywać nieprzewidziane problemy wynikłe w toku realizacji zamówienia,
 • Opiniujemy możliwość dokonywania zmian w umowie z Wykonawca lub umowy o dofinansowanie w ujęciu prawnobiznesowym,
 • Bronimy zamawiającego w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikiem Finansów Publicznych i przygotowujemy odwołania od ich decyzji oraz skargi do sądów administracyjnych,
 • Doradzamy zamawiającym w postępowaniach dotyczących zwrotu dotacji lub subwencji.
0.256s / 5945.02 kB / 215 inc