Polityka prywatności

 

1. Informacje ogólne

 1. Powyższa Polityka prywatności („Polityka”) określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego („Użytkownicy”) działającego pod adresem http://www.orlikpartners.com/ („Serwis”), a także innych kategorii osób wskazanych w przedmiotowej Polityce przez Orlik & Partners Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie (00-480), przy ul. Wiejskiej 11 lok. 8, numer KRS 0000901801, numer NIP 7010965004, numer REGON 385326536.

 

2. Informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Orlik & Partners Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie (00-480), przy ul. Wiejskiej 11 lok. 8, numer KRS 0000901801, numer NIP 7010965004, numer REGON 385326536, będąca usługodawcą Serwisu w zakresie:

 

Podmiot, którego dotyczy przetwarzanie danych

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Użytkownik

Przetwarzanie danych w celach statystycznych, a także analitycznych mogące mieć wpływ na poprawę jakości usług świadczonych za pomocą Serwisu.

Podstawą wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), "RODO"

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w Spółce bądź współpracę ze Spółką

Realizacja procesu rekrutacji: (i) w przypadku umowy o pracy - na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, (ii) w przypadku umowy cywilnoprawnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (iii) w przypadku realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku złożenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych)

Osoba ubiegająca się na staż w Spółce

Realizacja procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) i b) RODO.

Subskrybent newslettera

Informacje o zmianach w prawie, wydarzeniach w branży oraz bieżącej działalności Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę ze Spółką lub zostały wobec niej podjęte działania przed zawarciem umowy na jej żądanie

Wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Spółce, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonanie umowy zawartej przez Podmiot ze Spółką lub do podjęcia działań na żądanie Podmiotu, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.   Umożliwienie Podmiotowi kontaktu przed zawarciem umowy, a także w okresie trwania umowy oraz ustalenie, dochodzenie bądź obrona przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować w formie elektronicznej pod adresem odo@orlikpartners.com.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych, tj. gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług, a także wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, prawne i kurierskie.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie udzielną zgodę, to dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. 
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych należy przesłać zgłoszenie na adres odo@orlikpartners.com. 
 5. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadkach gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach.
 9. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości świadczenia usługi, jeżeli zgoda jest warunkiem świadczenia tej usługi.
 10. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której przetwarzane dane dotyczą, bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 12. W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji tych celów.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia do:

 

 

3. Procedura realizacji praw osób, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych.

 1. Każdej osobie fizycznej („Wnioskujący”) przysługuje prawo zwrócenia się do Spółki z wnioskiem o realizację praw wskazanych w pkt 3 lit. k Polityki.
 2. Przedmiotowe wnioski będą realizowane przez Spółkę zgodnie z przepisami RODO. W związku z powyższym, w przypadkach określonych w przepisach RODO prawa wskazane w pkt 3 lit. k Polityki mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe bądź też wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji.
 3. Wniosek należy złożyć na adres odo@orlikpartners.com.
 4. W sytuacji braku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Wnioskującego (wyłączając sytuację związaną z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby samego wniosku) Wnioskujący zostanie o tym poinformowany, natomiast dane Wnioskującego pozyskane w wyniku złożenia wniosku zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Spółka informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację o wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 6. Spółka posada prawo do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, może oznaczać brak realizowania przez Spółkę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Spółka przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej jednego (1) miesiąca licząc od dnia wpłynięcia wniosku. W przypadku wniosków skomplikowanych (np. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin może ulec wydłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Spółkę.
 8. W celu zrealizowania prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane podlegające przetwarzaniu, w zakresie podlegającym żądaniu, a także: (i) cel przetwarzania, (ii) kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu, (iii) informacje o odbiorcach bądź kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, (iv) okres przechowywania danych osobowych, a w przypadku braku możliwości jego określeni, sposób ustalania tego okresu, (v) informacje o podejmowaniu decyzji w trybie zautomatyzowanym, w szczególności o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, (vi) o prawie do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje), (vii) w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, (viii) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W sprawach dotyczących realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu dołącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 10. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury należy składać w formie pisemnej na adres: ul. Wiejska 11 lok.8, 00-480 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres odo@orlikpartners.com.
 11. Skarga skierowana do Spółki zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez Inspektora Ochrony Danych.

 

4. Polityka Cookies | Logi systemowe

 1. W chwili połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym numerze IP) oraz rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. 
 2. Spółka zgodnie z przepisami prawa, będzie przetwarzała także dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem, a także inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Powyższe dane przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 3. Serwis może używać plików typu cookies (tzw. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies pozwalają w szczególności na utrzymanie sesji Użytkownika, dostosowanie działania stron do preferencji Użytkownika Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 4. Użytkownik w każdym momencie może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 5. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. 
 6. Informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:

 

- Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

-  Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

- Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;

 

5. Postanowienia końcowe.

 1. Spółka dokłada starań, by zapewnić Użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. 
 2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres odo@orlikpartners.com.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce, dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bądź organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.
0.481s / 6022.80 kB / 214 inc