ABC PRZEDSIĘBIORCY – OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce

Poniżej, w kilku zdaniach omawiamy najważniejsze kwestie dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce.

Ponad wszelką wątpliwość podatki:

- stanowią istotny element finansowania Państwa oraz lokalnych samorządów;

- system podatkowy w Polsce jest złożony i obejmuje różne rodzaje opodatkowania, które w różny sposób mogą wpływać na działalność przedsiębiorstwa.

Dziś omówimy główne formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

CIT jest podatkiem od dochodu przedsiębiorstw i spółek kapitałowych, takich jak spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Firmy płacą CIT od swojego dochodu netto, pomniejszonego o różne koszty i odliczenia.

Aktualnie stawka podatku CIT wynosi, standardowo, 19% albo 9% podstawy opodatkowania przy spełnieniu określonych kryteriów. Niższa wartość dotyczy opodatkowania przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przypadku przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (w pierwszym roku podatkowym), jak również „małych podatników”. Należy pamiętać, że niestety nie ma możliwości zastosowania stawki podatku CIT 9% w przypadku przedsiębiorstw, które powstały w wyniku restrukturyzacji, przekształcenia osoby fizycznej albo spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności oraz gdy do firmy wniesiono przedsiębiorstwo o wartości powyżej 10 000 euro.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

PIT dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Stawki PIT są zróżnicowane i zależą od poziomu dochodu. Aktualne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 641), zwanej ustawą o PIT, przewidują dwie stawki podatkowe:

  • 12% dla dochodów nieprzekraczających 120 000 zł,
  • 32% dla nadwyżki ponad 120 000 zł.

Oznacza to, że drugi próg podatkowy nie dotyczy całości dochodów podatnika, ale tylko kwot, które przekraczają limit 120 000 zł. Przepis art. 27 ustawy o PIT wskazuje wprost, że podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

  • do 120 000 zł – 12% minus kwota zmniejszająca podatek,
  • powyżej 120 000 zł – 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Podatek od towarów i usług (VAT)

VAT to podatek od wartości dodanej, który jest pobierany od sprzedaży towarów i usług. Obecna stawka podatku VAT w Polsce wynosi 23%, ale istnieją również stawki obniżone, takie jak 8% i 5% dla niektórych produktów i usług. Przedsiębiorcy są zobowiązani do rejestracji jako podatnicy VAT, a następnie „zbierają” podatek od klientów i rozliczają się z urzędem skarbowym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) to opłata skarbowa, która zastąpiła opłatę obowiązującą od umów i innych oświadczeń woli o charakterze cywilnoprawnym. Obejmuje on niektóre rodzaje czynności cywilnoprawnych, których przedmiot nie został objęty podatkiem VAT.

Podatek akcyzowy:

Akcyza jest pobierana od niektórych towarów, takich jak alkohol, tytoń, paliwo i samochody. Stawki akcyzy różnią się w zależności od rodzaju towaru.

Podatek od nieruchomości:

Właściciele nieruchomości w Polsce płacą podatek od nieruchomości. Stawki tego podatku są ustalane przez lokalne samorządy.

Inne opłaty i składki:

Oprócz podatków istnieją inne opłaty i składki, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy i inne, z obowiązkiem zapłaty których każdy przedsiębiorca musi się liczyć.

Warto zaznaczyć, że w Polsce istnieją różne ulgi i zwolnienia podatkowe, które mogą być dostępne dla przedsiębiorstw, w zależności od rodzaju działalności i innych czynników. Przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z przepisami podatkowymi i zasięgać konsultacji ekspertów lub doradców podatkowych, aby zoptymalizować swoje obciążenia podatkowe i zmitygować ryzyka związane z prowadzeniem działalności

Podsumowując, opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce obejmuje kilka różnych rodzajów podatków, które mają wpływ na przedsiębiorców. Zrozumienie tych podatków i ich regulacji jest kluczowe dla właściwego prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

0.249s / 8192.15 kB / 218 inc