ABC PRZEDSIĘBIORCY – ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Kwestia zawieszenia prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej została uregulowana w art. 22 i następnych ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. O ile w cyklu tym nie chodzi jednak o cytowanie przepisów i stosowanie języka prawniczego, poniżej, w sposób przystępny dla przedsiębiorcy, opisujemy możliwość zawieszenia działalności.

CZY MOGĘ ZAWIESIĆ DZIAŁALNOSĆ GOSPODARCZĄ?

Co do zasady każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać z tymczasowego jej zawieszenia, co nie niesie tak drastycznych skutków jak jej zlikwidowanie. Najczęstszymi przyczynami skorzystania z tego uprawnienia są problemy finansowe, problemy zdrowotne, wyjazd zagraniczny czy sezonowość danej działalności. Nie ma jednak konieczności wskazywania przyczyn podjęcia takiego kroku, z uprawnienia tego można skorzystać dowolną ilość razy.

ZAWIESZENIE czy LIKWIDACJA?

Patrząc na ww. przyczyny można od razu wyciągnąć wniosek, że zawieszenie jest korzystne finansowo.

Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacać zaliczek na poczet podatku dochodowego, ani składek ZUS. Oczywiście brak płatności tych ostatnich wiąże się z utratą prawa do świadczeń zdrowotnych po upływie 30 dni od opłacenia ostatniej składki. Kolejnym mankamentem jest brak uwzględnienia okresu zawieszenia działalności do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Wróćmy jednak do tego jakie przesłanki trzeba spełnić żeby taką działalność zawiesić. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może ją zawiesić, gdy:

  • nie zatrudnia pracowników,
  • bądź zatrudniający zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Okres zawieszenia działalności gospodarczej zależy od przedsiębiorcy jednak nie może być krótszy niż 30 dni.

JAK DOKONAĆ ZAWIESZENIA W PRAKTYCE?

W celu skorzystania z tego uprawnienia należy:

  • złożyć stosowny wniosek, podobnie jak przy samym zakładaniu działalności gospodarczej, przez internet, osobiście we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminy bądź listownie (wówczas konieczne jest notarialne poświadczenie podpisu),
  • dodatkowo wniosek ten może w naszym imieniu złożyć pełnomocnik.

Określenie daty początkowej zawieszenia działalności jest decyzją przedsiębiorcy, może to być data złożenia wniosku, albo data wcześniejsza lub późniejsza.

CO MOŻNA A CZEGO NIE MOŻNA, POMIMO ZAWIESZENIA

Oczywiście w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie można jej prowadzić, ani uzyskiwać z jej tytułu bieżących przychodów.

CO MOŻNA VS CO TRZEBA

Zostały jednak w przepisach określone czynności, które osoba prowadząca działalność może oraz które musi wykonać pomimo jej zawieszenia. Przedsiębiorca w tym czasie może przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem, osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem, wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów, zabezpieczać źródła przychodów, a także powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego. Natomiast do obowiązków przedsiębiorcy w tym okresie należy uczestniczenie we wszystkich postępowaniach (administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą danej firmy), wykonywanie obowiązków nakazanych przepisami, uczestniczenie w kontrolach, składanie corocznych sprawozdań finansowych, prowadzenie księgowości, opłacanie należności publiczno-prawne (np. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, opłaty środowiskowe).

CZY MOGĘ ZMIENIĆ ZDANIE?

Jeżeli we wniosku o zawieszenie działalności została wskazana data wznowienia działalności to w tym terminie następuje to automatyczny. Przy braku określenia daty należy złożyć odrębny wniosek o wznowienie działalności gospodarczej. Wznowienie następuje również w przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.

Kwestia opodatkowania podczas zawieszenia działalności gospodarczej jej szerokim tematem, który nie zostanie obecnie szczegółowo omówiony.

Zapraszam do przeczytania kolejnego artykułu, który będzie dotyczył zarządcy sukcesyjnego.

0.260s / 8191.73 kB / 218 inc