Dobre rady dla uczestników przetargów publicznych cz. 1

Czerpiąc naukę z przysłowia, że dobrze uczyć się na swoich błędach, a jeszcze lepiej na cudzych przedstawiamy poniżej  kilka cennych rad dla przedsiębiorstw będących wykonawcą w przetargu publicznym.

Udzielaj prawdziwych informacji. Podanie fałszywych informacji np. odnośnie do posiadanego doświadczenia może skutkować odrzuceniem oferty, a także stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy z kolejnych postępowań przetargowych przez tego samego zamawiającego na okres 2 lat.

W przypadku przedłożenia nieprawdziwych dokumentów, osoby reprezentujące wykonawcę mogą nawet ponieść odpowiedzialnością karną za przestępstwa z karą pozbawienia wolności włącznie. Stanowi to przesłankę do zastosowania wobec danego wykonawcy środka karnego w postaci zakazu przystępowania do przetargach publicznych przez cały okres postępowania karnego oraz przez  okres od 1 do 5 lat od uprawomocnienia wyroku.

Przed złożeniem oferty zwróć się do adwokata lub radcy prawnego o ocenę ryzyk prawnych dotyczących umowy. Często okazuje się, że zamawiający zastosował bardzo niekorzystne postanowienia np. rozszerzył odpowiedzialność kontraktową wykonawcy, zastrzegł dodatkowe (kosztowne) obowiązki lub nałożył wysokie kary umowne. Po podpisaniu umowy unikniecie odpowiedzialności odszkodowawczej może okazać się bardzo trudne.

Przed złożeniem oferty zleć analizę dokumentacji technicznej (projektowej) załączonej do specyfikacji warunków zamówienia  (SWZ) i nie obawiaj się żądać jej uzupełnienia. Po podpisaniu umowy zamawiający nie będzie chciał ponosić kosztów sporządzenia dodatkowej dokumentacji i może powołać się na typowe postanowienie umowne, że wykonawca przed zawarciem umowy zapoznał się z dokumentacją i nie zgłasza zastrzeżeń co do jej kompletność

Określ dokładny termin wykonania zamówienia szczególnie jeśli stanowi on jedno z kryteriów wyboru oferty. Jeżeli wykonawca zadeklaruje w ofercie, że wykona zamówienie np. w 10 dni, takie postanowienie znajdzie się w umowie, a za przekroczenie terminu zamawiający może nałożyć kary umowne, niezależnie jaka była tego przyczyna. W takim przypadku to wykonawca będzie musiał udowodnić, że do opóźnienia nie doszło z jego winy.

Dokładnie sprawdź ofertę przed wysyłką pod kątem ewentualnych błędów. O ile zamawiający mógłby poprawić drobne omyłki pisarskie takie jak kwota wyrażona w groszach, to błędne wpisanie ceny lub innych warunków, np. jak termin wykonania może zadecydować o odrzuceniu oferty przez zamawiającego lub KIO lub co gorsze, obowiązkiem podpisania umowy na niekorzystnych warunkach.

Nie zwlekaj z rozpoczęciem realizacji umowy. Przy składaniu oferty wykonawca oświadcza, że posiada wystarczające zdolności finansowe i techniczne oraz, że rozpocznie realizację zamówienia w ustalonym terminie.

Niejednokrotnie, pośpiech powoduje błędy. W przypadku gdy wykonawca odkłada realizację danego zamówienia, naraża się na ryzyko np. braku towaru w hurtowni, problemów kadrowych, opóźnień w transporcie, złych warunków atmosferycznych, strajków i blokad dróg itp. Jeżeli zamawiający odstąpi z winy wykonawcy, który nie rozpoczął realizacji zamówienia lub wykonał niewielką część to wykonawcy bardzo trudno będzie się obronić. Ponadto, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zamawiający, po odstąpieniu od umowy, nadal może żądać odszkodowania (w tym kar umownych).

0.275s / 8173.08 kB / 218 inc