Kolejna edycja dofinansowania w ramach programu Ideas Powered for Business SME Fund będzie dostępna również w 2024 r.

Kolejna edycja dofinansowania w ramach programu Ideas Powered for Business SME Fund będzie dostępna również w 2024 r.

Kilka słów o programie

Ideas Powered for Business SME Fund jest inicjatywą Komisji Europejskiej prowadzoną przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w celu zapewnienia wsparcia finansowego europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w ramach programu dopłat do działań związanych z własnością intelektualną, tj. uzyskania praw wyłącznych do znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Wysokość dotacji i grupa docelowa

W ramach programu możliwe jest uzyskanie 75% zniżki, w kwocie maksymalnej 1 500 euro, na opłaty urzędowe związane z kosztami procesu zgłoszenia i rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), oraz unijnych znaków towarowych i wzorów przed EUIPO.

O dotację mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą na terenie Unii Europejskiej. W imieniu przedsiębiorcy taki wniosek może złożyć rzecznik patentowy reprezentujący przedsiębiorców przez ww. Urzędami.

Statystyki edycji 2023

W edycji 2023, dopłaty do zgłoszeń przedmiotów praw własności przemysłowej uzyskało
ok 35 000 podmiotów europejskich.

Dlaczego warto ubiegać się o dotację? Powodów jest kilka, m.in.:

  • symbol ®, który przedsiębiorca po uzyskaniu rejestracji swojego znaku towarowego może umieszczać na produktach jest zawsze bardzo korzystny dla wizerunku marki; jest wyróżnikiem, który wzbudza większe zaufanie wśród klientów i wywołuje pozytywne skojarzenia z produktami i usługami danego przedsiębiorstwa; w wyniku rejestracji przedsiębiorca buduje swoją markę i jej rozpoznawalność na rynku krajowym i europejskim
  • choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, znak towarowy stanowi bardzo ważny, a często i jedyny element komunikacji przedsiębiorcy z klientem;
  • to właśnie z zarejestrowanym oznaczeniem klienci będą bezpośrednio utożsamiać popularność danej marki;
  • prawo ochronne na znak towarowy może również być przedmiotem licencji lub zbycia; widać to na przykładzie systemu franczyzy marki – tu ochrona znaku towarowego uzyskana w drodze rejestracji jest niezbędna dla prawidłowego działania ww. systemu sprzedaży.

Jakie korzyści prawno-ekonomiczne niesie za sobą zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji?

  • w wyniku rejestracji znaku towarowego uzyskuje się wyłączne prawo do używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski, oraz Unii Europejskiej, tj umieszczania tego znaku na produktach lub na ich opakowaniach oraz wprowadzaniu ich do obrotu oraz świadczeniu usług sygnowanych tym znakiem. Prawo do używania znaku towarowego polega również na umieszczaniu tego znaku towarowego na wszelkich dokumentach związanych z towarami lub usługami oraz na posługiwaniu się znakiem towarowym w celach reklamowych.
  • właściciel prawa ochronnego do znaku towarowego, gdy zauważy, że konkurent używa oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego przez niego znaku towarowego dla identycznych lub podobnych towarów i usług, może zakazać mu takiego działania.

Niezwłocznie poinformujemy o otwarciu edycji 2024. Niemniej już teraz zapraszamy do kontaktu z rzecznikiem patentowym Pawłem Kochańczykiem w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zarówno o samym programie, jak również omówienia zagadnień związanych ze zgłoszeniami i ochroną znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

0.312s / 8161.08 kB / 218 inc