Czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostanie z nami na dłużej?

W czerwcu 2020 roku wraz z wejściem w życie tzw. Tarczy 4.0, wprowadzono nowy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, który miał stać się tymczasowym ratunkiem dla przedsiębiorstw w kryzysie.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, choć zbliżone do dotychczasowych regulacji dotyczących postępowania o zatwierdzenie układu, jako szybsze i bardziej odformalizowane, błyskawicznie zyskało popularność wśród przedsiębiorców.

Choć w założeniu ustawodawcy, rozwiązania te miały obowiązywać tylko w czasie epidemii, to ich nieoczekiwany sukces doprowadził do stworzenia projektu, który zakłada wprowadzenie podobnych narzędzi do porządku prawnego na stałe.

Zgodnie z niedawno opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Projekt ustawy”), zbliżone rozwiązania mają stać się bowiem stałym elementem Prawa restrukturyzacyjnego.

Otwarcie postępowania

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, projektowane zmiany dotyczą wprowadzenia nowego postępowania o zatwierdzenie układu.

Postępowanie to zostanie otwarte w drodze obwieszczenia i dokonane będzie przez nadzorcę układu, z którym dłużnik zawarł umowę o pełnienie tej funkcji, a nie przez samego dłużnika.

Co istotne, obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego będzie mogło nastąpić dopiero po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Po ustaleniu dnia układowego, nadzorca układu będzie zakładał i prowadził akta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe, co ma być kolejnym elementem usprawniającym prowadzenie tego postępowania.

Ochrona dłużnika

Projekt ustawy oferuje także szereg narzędzi mających na celu zapewnienie ochrony dłużnika. Podobnie jak w przypadku obowiązujących regulacji, w trakcie postępowania obowiązywać będzie zarówno zasada zwieszenia toczących się postępowań egzekucyjnych, jak i możliwość dokonywania uchylenia zajęć dokonanych w toku uprzednio wszczętych postępowań egzekucyjnych.

Jednocześnie, ochronie przed wypowiedzeniem będą podlegały nie tylko umowy dotychczas wymienione w art. 256 ustawy Prawo restrukturyzacyjnego, ale także inne umowy „o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika”.

O tym, które z umów będą mieściły się w tej kategorii decydować będzie nadzorca układu. Zgodnie z projektem, nadzorca układu będzie sporządzał listę umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika, składając ją do akt sprawy w terminie 21 dni od dnia otwarcia postępowania.

Czas trwania postępowania

Projekt ustawy, podobnie jak dotychczasowe regulacje, wprowadza także maksymalny czas trwania postępowania o zatwierdzenie układu. Zgodnie z propozycją ustawodawcy, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia zamieszczenia obwieszczenia dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa.

Praca nad projektem ustawy potwierdza więc, że tymczasowe rozwiązania w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przyniosły oczekiwane efekty, a zbliżone narzędzia powinny być wprowadzone do systemu prawa restrukturyzacyjnego na stałe.

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu wprawdzie wzmacnia pozycję nadzorcy układu, który ma czuwać nad przebiegiem postępowania, dbać o jego szybkość i efektywność, zapewniając jednak dłużnikowi szereg narzędzi jego ochrony.

Ustawodawca zakłada, że ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, to jest tuż po tym, jak przestaną obowiązywać regulacje dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego na mocy Tarczy 4.0.

0.131s / 4222.55 kB / 217 inc