Wymogi w zakresie uzasadnienia skargi kasacyjnej

Tytułem wstępu wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 174 § 1 pkt 2) ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) skarga kasacyjna powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie. Dodatkowo art. 184 tejże ustawy wskazuje, że „Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu.”

Odnosząc się już do tytułowej instytucji skargi kasacyjnej - w dniu 24 lutego 2021 roku Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. I OSK 2880/20 oddalił skargę kasacyjną, wskazując, że nie podlega ona uwzględnieniu, albowiem zawarte w niej zarzuty nie są skuteczne.

Analizując treść uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia należy wskazać argumentację Sądu w zakresie definicji wymogu uzasadnienia zarzutów. Zgodnie jego z treścią oznacza to, że sporządzający skargę kasacyjną powinien podać konkretne, rzeczowe argumenty, związane z okolicznościami sprawy, które mają potwierdzić stawiane zarzuty.
Co więcej – zdaniem orzekającego Sądu – ograniczenie się w uzasadnieniu zarzutów do przytoczenia ogólnych tez, zwykle formułowanych w komentarzach dotyczących stosowania art. 138 § 2 KPA nie jest wystarczające, gdyż w przypadku kwestionowania zastosowania tego przepisu w konkretnej sprawie konieczne jest natomiast odniesienie się
do okoliczności przypadku.
Zatem jeżeli w przedmiotowej sprawie skarżąca kasacyjnie była zdania, że w sprawie nie było potrzeby dokonywania określonych ustaleń lub też, że zostały one już dokonane, to powinna była to wykazać poprzez odniesienie się do zebranego w sprawie materiału, względnie przez zakwestionowanie związku tych okoliczności z przedmiotem sprawy i przesłankami jej rozstrzygnięcia.[1]

Analizując przytoczone uzasadnienie stwierdzić należy, że wskazane powyżej orzeczenie ugruntuje linię orzeczniczą w postępowaniu administracyjnym w zakresie wymogów uzasadnienia skargi kasacyjnej, eliminując możliwość ograniczenia się tylko do przytaczania ogólnych tez.

 

[1]Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt I OSK 2880/20

0.136s / 4203.84 kB / 217 inc