Spółki komandytowe, czy możliwe jest jednokrotne opodatkowanie po zmianach z 2021 r.

W ostatnim czasie często otrzymywaliśmy zapytanie w jaki sposób możliwe jest zachowanie jednokrotnego opodatkowania w związku z wprowadzonym opodatkowaniem podatkiem CIT spółek komandytowych.

Spółka komandytowa jest to jedna z popularniejszych form prowadzenia biznesu zarówno dla mniejszych przedsiębiorstw jak i dużego biznesu np. developerów.

Do końca 2020 roku, a w przypadku przedłużenia także do maja 2021 r. wspólnicy w takiej strukturze prawnej odprowadzali wyłącznie podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych. Dla osób fizycznych mógł być on opłacany według stawki liniowej (19%) lub według skali podatkowej (17% i 32%). Przychód spółki był opodatkowany wyłącznie na poziomie wspólników.

 

Wraz z nadejściem nowego roku zmieniły się zasady opodatkowania spółek komandytowych.

Od 1 stycznia 2021 wszystkie spółki komandytowe w naszym kraju stały się podatnikiem podatku CIT. W efekcie prowadzi to dla wspólników spółki komandytowej do opodatkowania na poziomie samej spółki podatkiem CIT, a później podatkiem CIT lub PIT już na poziomie samych wspólników. Przeważnie komplementariuszem była spółka z o.o., która odpowiadała za zobowiązania spółki czerpiąc niewielki zysk ze spółki natomiast komandytariuszem odpowiadającym do wysokości sumy komandytowej była osoba fizyczna, która miała większość praw z zysku spółki.

 

Czy konieczne jest przekształcenie spółki np. w spółkę jawną? Czy trzeba aneksować  umowy z kontrahentami z uwagi na zmianę formy prawnej spółki?

Odpowiedź:

Możliwe jest zachowanie dotychczasowej formy spółki komandytowej z jednoczesnym opodatkowaniem 19% na poziomie spółki bez konieczności odprowadzania dodatkowego podatku na poziomie wspólników i tym samym  bez konieczności informowania naszych kontrahentów o zmianach, które wiązałyby się ze zmianą formy prawnej spółki.

 

W takiej sytuacji kluczowe jest czy podatnik-osoba fizyczna,  będący dotychczasowo komandytariuszem i czerpiący większość zysków ze spółki, w porównaniu do spółki z o.o. będącej komplementariuszem, zgadza się na zwiększenie swojej odpowiedzialności i zmianę roli z komandytariusza na komplementariusza.

Zmiany wewnątrz spółki, z dotychczasowego komplementariusza na komandytariusza:

Jeżeli dotychczasowy komandytariusz: osoba fizyczna  stałby się komplementariuszem to zgodnie z treścią aktualnych przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych, komplementariusze mogą pomniejszyć wysokość podatku o wartość odpowiadającą ilorazowi udziałów w zysku spółki komandytowej oraz podatku należnego od jej dochodu.

Oznacza to, że spółka byłaby obowiązana odprowadzać podatek dochodowy CIT. Natomiast już na poziomie wspólnika osoby fizycznej, która zmieniła rolę w spółce na komplementariusza,  mogłaby ona  skorzystać ze zwolnienia od osiąganych dochodów ze spółki. Zachowane byłoby zatem jednokrotne opodatkowanie  tylko na poziomie spółki, a nie jak do tej pory na poziomie wspólnika.

Zwolnienie komplementariusza z podatku dochodowego wynika z art. 30a ust. 6a-6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT lub art. i było stosowane już do komandytariuszy spółek akcyjnych.

Zmiana taka jest dopuszczalna również dla Ministerstwa i nie jest obejściem prawa, gdyż jak czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy kluczowe jest dla Ministerstwa aby jednokrotnie było opodatkowanie tylko podmiotów które w pełni odpowiadając za biznes.

Zatem zarówno zmiany formy prawnej jak i zmiany wewnątrz spółki komandytowej w zakresie ról wspólników są dopuszczalne.

 Sytuacja komandytariusza po zmianach wewnątrz spółki

W przypadku dokonania zmiany ról dotychczasowego komandytariusza na komplementariusza, aby spółka komandytowa mogła funkcjonować konieczne jest wprowadzenie nowej osoby na miejsce komandytariusza, nawet z niewielkim udziałem w zysku.  W takiej sytuacji jednak należałoby znaleźć dodatkową osobę, najlepiej niepowiązaną z komandytariuszami i będącą przedsiębiorcą.  

Od 2021 roku komandytariusze mogą liczyć na częściowe zwolnienie przychodu od podatku. Jest to możliwe w niektórych przypadkach dla aż 50% przychodu, który nie może być jednak wyższy niż 60 tysięcy złotych tak też art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT. Zwolnienie to jednak podlega ograniczeniom zgodnie z art. 21 ust. 40 ustawy o PIT. Ograniczenia te co do zasady sprowadzają się do konieczności zachowania braku powiązań między nowym komandytariuszem, a dotychczasowymi komplementariuszami.

 

Co istotne nie zmieniając formy prawnej i nadal prowadząc biznes w ramach spółki komandytowej możliwe jest skorzystanie z tzw. „małego CIT 9%”. Z uwagi na to, że spółki komandytowe wraz z 2021 r. zostały objęte większością regulacji, dotyczących opodatkowania spółek kapitałowych. Dla przykładu, przy uzyskaniu przychodu rocznego na poziomie nie wyższym niż 2 000 000 euro, będą mogły stosować obniżoną stawkę podatkową w wysokości 9% podatku CIT.

Warto jeszcze wskazać, że ustawodawca w art. 13 ust. 1  ustawy nowelizującej wprowadza regulację, że dotychczasowe dochody osiągnięte przed dniem w którym spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT (odpowiednio styczeń 2021 lub w przypadku przedłużenia to maj 2021 r.) są opodatkowane na dotychczasowych zasadach, tj. wyłącznie na poziomie wspólnika, a nie spółki.

 

Wsparcie prawno-podatkowe:

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu zmian wewnątrz spółki komandytowej w celu skorzystania z istniejącego już zwolnienia podatkowego na poziomie wspólnika. Pozwala to na zachowanie formy dotychczasowego prowadzenia biznesu, zachowanie nazwy spółki oraz brak konieczności aneksowania długoletnich umów współpracy z kontrahentami i brak dokonywania zmian w np. umowach kredytowych leasingowych, zezwoleniach, koncesjach i decyzjach administracyjnych przy jednoczesnym zachowaniu jednokrotnego opodatkowania dochodów spółki. 

0.216s / 8385.81 kB / 217 inc