Aktualności

Ustawa o ochronie sygnalistów


W maju 2024 roku Sejm przyjął ustawę o ochronie tzw. sygnalistów, która implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Choć przepisy chroniące osoby zgłaszające naruszenie prawa powinny zostać wprowadzone przez Polskę ponad dwa lata temu, ustawa po poprawkach Senatu, wróciła do Sejmu. Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Przedsiębiorcy powinni zatem przygotować się na szereg zmian i nowych obowiązków, które mogą zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. CZYTAJ DALEJ »

Wpływ wprowadzania standardów ESG na działania HR w organizacji


Niewątpliwie dużą rolę we wdrażaniu standardów ESG w organizacjach odegrają działy HR. Pod literą „S” (ang: society, pl: społeczeństwo) kryje się bowiem konieczność raportowania zagadnień takich jak: zakres warunków pracy, równe traktowanie i równe szanse pracowników. Ponadto, równouprawnienie płci, równość wynagrodzeń za pracę o takiej samej wartości. CZYTAJ DALEJ »

Ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu


Osoba, której prawa zostały naruszone ma możliwość ich ochrony również w przypadku, gdy miejsce zamieszkania strony przeciwnej nie jest jej obiektywnie znane. Prowadzenie postępowania pod nieobecność jednej ze stron wymaga jednak ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. CZYTAJ DALEJ »

Kalendarium ESG


Jak zdążyliśmy już wskazać w pierwszym artykule naszego cyklu, ESG nie tylko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju organizacji, ale także generuje korzyści finansowe i wzmacnia wartość marki, w znaczącym stopniu wpływając na jej pozycję na rynku. Miarą zaś konkurencyjności przedsiębiorstwa będzie sposób monitorowania i raportowania wpływu działalności takiego przedsiębiorstwa na wszystkie obszary zrównoważonego rozwoju, tj. na obszar ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej czy ładu korporacyjnego. CZYTAJ DALEJ »

ESG - zrównoważony biznes dla zrównoważonej przyszłości


Idea ESG  i jej znaczenie dla biznesu Koncepcja ESG, jako odzwierciedlająca potrzebę równoważenia celów finansowych przedsiębiorstwa z troską o środowisko, społeczność i skuteczne zarządzanie, jest obecnie postrzegana jako kluczowy element strategii biznesowej i inwestycyjnej. Firmy i inwestorzy dostrzegają, że skuteczne zarządzanie zgodnie z ESG nie tylko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, ale także przynosi korzyści finansowe, ułatwiając finansowanie przedsięwzięć oraz nawiązywanie międzynarodowej współpracy z nowymi partnerami biznesowymi. Wśród korzyści implementacji zasad ESG można wymienić m.in.:  wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, redukcja kosztów, zwiększenie  przy tym zaufania klientów i wartości marki. CZYTAJ DALEJ »

Jak maksymalnie wykorzystać atrakcyjność transakcji M&A


Współczesna gospodarka, działając w oparciu o swobodę przepływu kapitału, technologii i pracowników, osiągnęła wymiar globalny, To właśnie przepływ kapitału prowadzi do złożoności powiązań handlowych, ekonomicznych, kapitałowych czy organizacyjnych. CZYTAJ DALEJ »

Królik groźniejszy od pumy - renomowany znak towarowy


Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stwierdził, że wcześniejszy znak towarowy, przeznaczony do oznaczania m.in. książek, odzieży oraz zabawek, cieszy się renomą na terenie Holandii, gdzie stał się częścią holenderskiego dziedzictwa kulturowego. CZYTAJ DALEJ »

Downstream merger - przejęcie komplementariusza przez spółkę komandytowo-akcyjną


Ostatnie zmiany Kodeksu spółek handlowych rozszerzyły krąg spółek uprawnionych do uczestniczenia w procesach połączenia o spółkę komandytowo-akcyjną, jako spółkę przejmującą. Przed 15 września 2023 r. (tj. datą wejścia w życie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, a także dostosowania polskich regulacji do wymagań określonych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑106/16 Polbud), spółkami przejmującymi w procesach transformacyjnych mogły być jedynie spółki kapitałowe – spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie jedna ze spółek osobowych (spółka komandytowo-akcyjna) uzyskała możliwość uczestniczenia w procesie przejęcia jako podmiot przejmujący. CZYTAJ DALEJ »
0.259s / 6323.31 kB / 223 inc